Photo: Ilya Rovniy, Model: Kate Gogleva (tann), Style: Alina Artey, Makeup: Nastya May, Location: Bedford studio, 2017.