Photographer: Ilya Rovniy, Model: Tavy Hornbrook, 2016.