Photographer: Ilya Rovniy, Model: Rita Klimova, Location: Bedford studio, 2018.