Photographer: Ilya Rovniy, Model: Kristina Temerova, 2018.