Photographer: Ilya Rovniy, Model: Anita Fuck, 2018.