Series "NOT EVERYONE".
Art director & photo: Ilya Rovniy, Style: Nika, Model: Asya, Make-up: Margo / Izzy, Hairstyle: Gleb / Denis,
Gaffer: Misha, Location: Skypoint stydio,  2023.