Series "NO SENSE-2" for Pokras Lampas.
Art director: Ilya Rovniy, Set design: Sveta Zhukova, Style: Nika, Model: 1 / 2, Location: Unity Studio,  2022.