Series "NO SENSE" for Pokras Lampas.
Art director: Ilya Rovniy, Style: Asya Urazbakhtina, Model: 1 / 2, Location: BEDFORD STUDIO,  2022.