Photographer: Ilya Rovniy, promo-photos for Matisse & Sadko, 2018.