Photographer: Ilya Rovniy, Model: Alexandras, 2015.