Portrait for tattoo artist, Photographer: Ilya Rovniy, 2017.