Photographer: Ilya Rovniy, Skater: George Sudarikov, 2016.