“Open space”
Photographer: Ilya Rovniy,  Model: Anna, Style: Nina Novikova, 
Makeup: Yana Zhikhareva, St.Petersburg, 2019.