Campaign for Pokras Lampas brand, Photographer: Ilya Rovniy, Model: Diana Dzhambulova, 2017.