Photographer: Ilya Rovniy, Model: Dina Marakhonova, Location: Bedford studio, 2017.