Photographer: Ilya Rovniy, Model: Anna, Location: Bedford studio, 2017.