Lookbook for Pokras Lampas hoodie.
Photographer: Ilya Rovniy, Model.1: Kriss Barhatov, Model.2: Masha Dobrovolskaya, Location: Wynwood Hotel, 2018.