Campaing STEELBACK SS18 “CHOICE”.
Art directior: Ruslan Dukmas, Creative: Ilya Rovniy, Ruslan Dukmas, Photo: Dmitry EliseevIlya Rovniy, Collage: Ilya Rovniy, Models: Victor Burner, Ivan Syamichev, Retouch: Dmitry Eliseev, Video: Chromometrage, Thanks: Pavel Machikhin, Valentina Dolganova, Khamil Novruzov, 2018.