“Always Antisocial” T shirt by GENEVA® design SS”20
Photographer: Ilya Rovniy, Models: Ilya Larionenko, Tikhon Boyko.
Saint-Petersburg, 2020.